خلوت تنهايی من...

امروز قلم و دفترم هم من و تنها گذاشتند...همراهیم نکردند...باور می کنید؟؟ 2.gife.gifg.gif
شده تا حالا احساس کنيد هیچ کس را نداريد يا کسی نيست تا به حرفهای شما گوش بده؟خودتون رو تنها می بينيد...

/ 0 نظر / 2 بازدید