هميشه با تو...

برف مياد...
هوا خيلی سرد و تاريک.نيستی که ببينی ار وحشت دنيای تنهايی خود را باختم.
آسودگي؟!! آری می گفت : تا وقتی وجودش را در کنار خويش احساس نکرده و او را در آغوش نگرفته از آسودگی خبری نيست... وقتی نيستش کامليا تازه می فهمه تنهايی يعنی چی!! اما صبر خواهم کرد و انتظار را به جون خواهم خرید.
می خواستم بگم به خدا عاشقترينم... ترسيدم بگه خيلی ها ار اين حرفها زدند
می خواستم بگم برات می ميرم... ترسيدم بگه نگو که باور نمی کنم
پس حداقل بزار بگم :
زندگی بی تو معنی نداره ٫ دردی بی تو درمان نداره.اين کلبه کوچک ما زيباست ولی اگر نباشی ٫ دنياي تنهایی سرشار از غمهاست.اگر نباشی مرغ عشق ار تنهايی دق می کنه و ميميره.گلهای باغ آرزوها خشک میشند. اگر نباشی کشتی عشق ما هرگز به ساحل نخواهد رسيد... اگر نباشی ٫ اگر نباشی
آری اگر نباشی بعد از تو ديگر چه می جويم؟؟ می دونم بر هرچه رو کنم جز نامردانگی و نامهربونی هیچ چيز نخواهم ديد...
هميشه با تو بودن را آرزو می کنم!


معنای زنده بودن من ٫ با تو بودن است.
نزديک ٫ دور
سير ٫ گرسنه
رها ٫ اسير
دلتنگ ٫ شاد
آن لحظه ای که بی تو سر آيد مرا مباد!
مفهوم مرگ من
در راه سرفرازی تو ٫ در کنار تو
مفهوم زندگی است.
معنای عشق نيز
در سرنوشت من
با تو ٫ هميشه با تو ٫ برای تو ٫ زيستن.
(فريدون مشيري)

انشااله در مطلب بعدی خود خواهم گفت که چرا انقدر از عشق ميگم.اما مثل هميشه يه ذره اما فقط يه ذره طول ميکشه ديگه تا up date کنم 8.gif.راستی Happy x-mas 6.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید